w

Janina Wyczesany – Pedagogika upośledzonych umysłowo – wybrane zagadnienia + płyta CD

Wstęp

Część I
Wprowadzenie do pedagogiki upośledzonych umysłowo
Przedmiot, cele i zadania pedagogiki upośledzonych umysłowo
Pojęcie upośledzenia umysłowego, kryteria, klasyfikacje i wskaźniki
Kryteria i klasyfikacje upośledzeń umysłowych
Upośledzenie umysłowe lekkie
Upośledzenie umysłowe umiarkowane i znaczne
Wskaźniki występowania upośledzenia umysłowego
Czynniki etiologiczne upośledzenia umysłowego
Podstawowe założenia pracy rewalidacyjnej z upośledzonymi umysłowo, zasady rewalidacji
Orzecznictwo, poradnictwo i kwalifikacje dzieci upośledzonych umysłowo do szkół placówek specjalnych
Zakres badań w pedagogice upośledzonych umysłowo
Zagadnienia

Część II
Rozwój opieki i szkolnictwa specjalnego dla osób upośledzonych umysłowo w Polsce
Rys historyczny
Okres międzywojenny w Polsce
Okres po II wojnie światowej
Informacje w sprawie rozwoju szkolnictwa specjalnego i integracyjnego w Polsce
Placówki rewalidacyjne dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
Szkoła specjalna. Jej cele i zadania w systemie oświaty i wychowania
Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach podstawowych specjalnych, w zasadniczych zawodowych specjalnych klasach specjalnych przy szkołach publicznych
Klasy specjalne dla dzieci upośledzonych umysłowo, przy szkołach podstawowych
Szkoły zawodowe specjalne
Nauczanie indywidualne w środowisku rodzinnym
Placówki rewalidacyjne dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim
Wczesna terapia i pomoc
Ogólna charakterystyka metod rehabilitacji dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz mózgowym porażeniem dziecięcym
Przedszkola specjalne
Szkoły podstawowe specjalne dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, tzw. „Szkoły życia”
Cele i zadania „Szkoły życia”
Organizacja placówki
Dzienne ośrodki usprawniania
Zespoły przygotowania do pracy
Zakłady pracy chronionej
Warsztaty terapii zajęciowej
Domy pomocy społecznej dla dzieci upośledzonych umysłowo
Alternatywne formy mieszkalnictwa chronionego
Integracja upośledzonych umysłowo w społeczeństwie
Problemy psychospołeczne rodziny dziecka upośledzonego umysłowo
Rola nauczyciela-wychowawcy wobec problemów edukacji osób upośledzonych umysłowo
Dekalog nauczyciela i wychowawcy na podstawie Małego Księcia Antoine’a de Exupéry’ego
Zagadnienia

Część III
Rozwój opieki i edukacji specjalnej w niektórych krajach europejskich
Rozwój szkolnictwa specjalnego dla osób upośledzonych umysłowo we Francji
Kwalifikowanie dzieci do różnych form pomocy kształcenia specjalnego
Problem integracji dzieci niepełnosprawnych w środowisk dzieci zdrowych
Problemy samodzielnego życia i pracy osób dorosłych niepełnosprawnych
Szkolnictwo specjalne dla osób upośledzonych umysłowo w Belgii
Organizacje przychodzące z pomocą osobom upośledzonym umysłowo
Działalność UNESCO na rzecz dzieci i młodzieży upośledzonej
Zagadnienia

Bibliografia
Dodatek (akty prawne)  

Wydawnictwo:
Impuls
data wydania:
2009 (data przybliżona)

ISBN:
978-83-7587-263-7

liczba stron:
210

słowa kluczowe:
pedagogika , pedagogika specjalna ,

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski