w

Konrad Czernichowski – Integracja afrykańska. Uwarunkowania, formy współpracy, instytucje

We­dług „Ba­da­nia opi­nii pu­blicz­nej na rzecz in­te­gra­cji oby­wa­te­li państw afry­kań­skich w Pol­sce”, prze­pro­wa­dzo­ne­go w 2010 r. przez In­sty­tut Ba­da­nia Opi­nii Spo­łecz­nej i Ryn­ku Mil­l­ward Brown SMG/KRC na zle­ce­nie Fun­da­cji „Afry­ka Ina­czej” 64% Po­la­ków uwa­ża, że wie o Afry­ce ma­ło lub ra­czej ma­ło. Py­ta­ni nie po­tra­fi­li wska­zać ani jed­ne­go pi­sa­rza, mu­zy­ka lub fil­mu afry­kań­skie­go. Książ­ka „In­te­gra­cja afry­kań­ska – uwa­run­ko­wa­nia, for­my współ­pra­cy, in­sty­tu­cje” ma na ce­lu przy­naj­mniej czę­ścio­we po­głę­bie­nie wie­dzy w za­kre­sie wa­run­ków po­li­tycz­nych, spo­łecz­nych i eko­no­micz­nych sprzy­ja­ją­cych in­te­gra­cji go­spo­dar­czej lub ją utrud­nia­ją­cych.

W książ­ce omó­wio­no przy­czy­ny za­co­fa­nia kra­jów afry­kań­skich sta­no­wią­ce za­ra­zem ba­rie­ry w roz­wi­ja­niu współ­pra­cy mię­dzy pań­stwa­mi; przed­sta­wio­no trud­no­ści o cha­rak­te­rze spo­łecz­no­-po­li­tycz­nym. Wszyst­kie te czyn­ni­ki skut­ku­ją ubó­stwem, a nie­raz i gło­dem miesz­kań­ców, co z ko­lei umac­nia ba­rie­ry roz­wo­ju spo­łecz­ne­go.

W pu­bli­ka­cji scha­rak­te­ry­zo­wa­no or­ga­ni­za­cje afry­kań­skie: Or­ga­ni­za­cję Jed­no­ści Afry­kań­skiej i jej na­stęp­czy­nię Unię Afry­kań­ską, jak rów­nież 11 ugru­po­wań re­gio­nal­nych. Usze­re­go­wa­no je zgod­nie ze stop­niem po­stę­pów in­te­gra­cyj­nych. W książ­ce po­świę­co­no też uwa­gę efek­tom in­te­gra­cyj­nym (zwłasz­cza han­dlo­wym) oraz pró­bie na­kre­śle­nia kie­run­ków, w ja­kich po­to­czyć się mo­gą pro­ce­sy re­gio­na­li­za­cyj­ne w Afry­ce. Waż­nym mier­ni­kiem re­ali­za­cji za­mie­rzo­nych skut­ków in­te­gra­cji jest ska­la wy­stą­pie­nia efek­tu prze­su­nię­cia han­dlu i je­go kre­acji. Pod­da­no je szcze­gó­ło­wej ana­li­zie.

Mo­no­gra­fia jest ad­re­so­wa­na do stu­den­tów sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych, po­li­to­lo­gii, eko­no­mii i afry­ka­ni­sty­ki. Adre­sa­ta­mi jej są po­nad­to oso­by in­te­re­su­ją­ce się roz­wo­jem go­spo­dar­czym w Afry­ce, jak rów­nież teo­rią in­te­gra­cji eko­no­micz­nej.

Kon­rad Czer­ni­chow­ski – dok­tor eko­no­mii (2008, Uni­wer­sy­tet Eko­no­micz­ny we Wro­cła­wiu), ad­iunkt w In­sty­tu­cie Stu­diów Mię­dzy­na­ro­do­wych Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go, czło­nek Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Afry­ka­ni­stycz­ne­go. Od 2009 r. kie­ru­je wro­cław­skim ośrod­kiem Ru­chu So­li­dar­no­ści z Ubo­gi­mi Trze­ciego Świa­ta „Ma­itri” (www.ma­itri.pl). Je­go do­ro­bek obej­mu­je po­nad 20 ar­ty­ku­łów na­uko­wych. Pu­bli­ku­je po­nad­to w dwu­mie­sięcz­ni­ku „My a Trze­ci Świat”. W Afry­ce był czte­ro­krot­nie, od­wie­dza­jąc ta­kie kra­je, jak: Li­bia, Tu­ne­zja, Ka­me­run, Zam­bia i Zim­ba­bwe.   źródło opisu: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2010 źródło okładki: http://www.cedewu.pl/sklep/integracja-afrykanska-u…»

Wydawnictwo:
CeDeWu
data wydania:
2010 (data przybliżona)

ISBN:
9788375563535

liczba stron:
253

słowa kluczowe:
Afryka , integracja , polityka

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski