w

Piotr Orlik – Meandry pod­miotowości

Pod redakcją Piotra Orlika.

Filo­zoficzne prob­lemy zarysowują się w sposób najbardziej wyrazisty i wielostronny w dyskusji. Uczest­nik dyskusji wychodzi z niej wzbo­ga­cony nie tylko próbami rozu­mienia innych, ale też z pogłębioną świado­moś­cią uwarunk­owań własnych myśli.

W tomach serii wydawniczej PROBLEMY/DYSKUSJE czytel­nik zna­jdzie przede wszys­tkim szereg studiów doty­czą­cych tytułowego dla tomu prob­lemu. PROBLEMY/ /DYSKUSJE zapraszają też czytel­nika do uczest­niczenia w dyskus­jach pode­j­mowanych – na wzór dialogów Pla­tona – przez autorów studiów.

Obecne tempo życia wymaga od nas przyj­mowa­nia do wiado­mości ogrom­nej liczby infor­ma­cji. By nie zagu­bić się w nad­mi­arze różnorod­nych infor­ma­cji musimy dokony­wać ich selekcji, wyboru, inaczej mówiąc – musimy dostrze­gać prob­lem, w prze­ci­wnym razie utoniemy w „papce infor­ma­cyjnej”. Przeko­nanie o konieczności dostrze­ga­nia prob­lemów, bez których wszys­tkie infor­ma­cje stają się przy­pad­kowe, puste, jałowe, stoi u pod­staw powoła­nia do życia w 2000 roku nowej serii wydawniczej: PROBLEMY/DYSKUSJE.

Kole­jne tomy serii ukazują się w cyklu rocznym. Każda książka serii poświę­cona jest jed­nemu z prob­lemów. Specy­ficzny dla serii PROBLEMY/DYSKUSJE charak­ter polega na prezen­towa­niu bezpośred­niej wymi­any myśli autorów zamieszc­zonych prac, pode­j­mu­ją­cych anal­izę wybranej tem­atyki w różnorod­nych tradycjach.

By prob­lem nabrał znaczenia nie wystar­czy go zauważyć – trzeba poświę­cić mu uwagę, poniekąd oddać mu się we władanie, postawić siebie pod znakiem zapy­ta­nia, czego kon­sek­wencją jest między innymi zain­tere­sowanie naw­iązy­waniem kon­tak­tów z innymi ludźmi mierzą­cymi się z tym, co i nas przenika. Pow­staje w ten sposób pewnego rodzaju więź, wspól­nota dążąca do roz­jaśnienia i pogłę­bi­enia prob­lemu, prze­jaw­ia­jąca się w otwartej wymi­anie myśli, która przy­biera postać dyskusji.

Zapraszam Cię Użytkown­iku Inter­netu do wspól­nego pode­j­mowa­nia i pogłębia­nia bliskim nam prob­lemów. Właśnie z myślą o Tobie obok wer­sji książkowej uru­chomione zostaje wydanie inter­ne­towe poszczegól­nych tomów serii. Zna­jdziesz tutaj tek­sty autorów z wyda­nia książkowego, zapoz­nać się możesz z dyskusją między autorami.   źródło opisu: http://filozof.amu.edu.pl/problemy-dyskusje/ źródło okładki: http://filozof.amu.edu.pl/dysponenda/meandry/

Wydawnictwo:
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
data wydania:
2001 (data przybliżona)

ISBN:
8391395820

liczba stron:
403

słowa kluczowe:
filozofia , podmiotowość

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski