w

Wanda Strojanowska – Ojcostwo biologiczne a ojcostwo prawne

Książka w sposób szczegółowy omawia problem ustalenia ojcostwa, domniemania ojcostwa oraz różnice pomiędzy ojcostwem biologicznym, a prawnym.

# CZĘŚĆ PIERWSZA. Ojcostwo małżeńskie

1. Domniemanie prawne pochodzenia dziecka z małżeństwa
2. Podstawy, czyli przesłanki do obalenia domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa
3. Osoby uprawnione do wystąpienia z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa
1. Zaprzeczenie ojcostwa przez ojca
2. Zaprzeczenie ojcostwa przez matkę
3. Zaprzeczenie ojcostwa przez dziecko
4. Zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora
5. Osoby uprawnione do występowania z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa w innych krajach wspólnoty socjalistycznej
4. Inne zagadnienia związane z wytoczeniem powództwa o zaprzeczenie ojcostwa i skutki jego uwzględnienia

# CZĘŚĆ DRUGA. Ojcostwo pozamalżeńskie ustalone na podstawie aktu uznania dziecka

1. Uznanie dziecka a inne sposoby ustalenia ojcostwa
2. Powstanie stosunku prawnego podobnego do ojcostwa zamiast świadomego uznania cudzego dziecka
1. Przysposobienie jako ojcostwo prawne
2. Nadanie dziecku nazwiska męża matki
3. Formy uznania dziecka i wyrażenie zgody na dokonanie tej czynności przez osoby uprawnione
1. Formy uznania dziecka
2. Zgoda na uznanie dziecka
4. Unieważnienie uznania
1. Rodzaje nieważności uznania
2. Przesłanki nieważności uznania i termin do wniesienia powództwa dla osób uprawnionych
3. Unieważnienie uznania a zgodność ojcostwa prawnego z ojcostwem biologicznym – porównanie ze stanem nrawnym w innych krajach

# CZĘŚĆ TRZECIA. Ojcostwo pozamałżeńskie ustalone w wyroku sądowym

1. Domniemanie ojcostwa pozamałżeńskiego
2. Obalenie domniemania ojcostwa pozamałżeńskiego
1. Ogólne wiadomości o obaleniu domniemania ojcostwa pozamałżeńskiego
2. Co to jest exceptio plurium concumbentium?
3. Rzeczywiste możliwości wykorzystania zarzutu plurium concumbentium przez pozwanego w procesie o ustalenie ojcostwa
4. Zarzut pluritum concumbentium w innych ustawodawstwach
3. Kto, gdzie i kiedy może wystąpić z powództwem o ustalenie ojcostwa oraz w jaki sposób?
1. Kto i kiedy może wystąpić z pozwem o ustalenie ojcostwa i przed jakim sądem?
2. Treść pozwu
4. Podważalność wyroku sądowego ustalającego ojcostwo i innych wyroków dotyczących spornego ojcostwa
1. Rewizja (zwykła) od nieprawomocnego wyroku ustalającego ojcostwo
2. Podważalność prawomocnych wyroków dotyczących spornego ojcostwa

# CZĘŚĆ CZWARTA. Dowody biologiczne w procesach o ustalenie ojcostwa, o unieważnienie uznania i o zaprzeczenie ojcostwa

1. Dowód z grupowego badania krwi, czyli z ekspertyzy serologicznej
1. Uwagi wstępne
2. Na jakich zasadach opiera się grupowe badanie krwi?
3. Osiągnięcia w wykrywaniu nowych układów (cech krwi)
2. Dowód z ekspertyzy antropologicznej czyli dziedziczno-biologicznej
1. Informacje wstępne
2. Przebieg badań antropologicznych i ocena wartości dowodowej cech
3. Inne dowody biologiczne
1. Dowód z badania śliny
2. Dowód z niezdolności do zapłodnienia kobiety, czyli impotencja
3. Dowód z właściwości smakowych
4. Dowód z porównania stopnia rozwoju dziecka w chwili jego urodzenia z datą obcowania cielesnego matki z domniemanym ojcem
5. Dowód oparty na teorii okresowej niepłodności kobiety
4. Znaczenie innych dowodów poza biologicznymi w procesie dotyczącym spornego ojcostwa

# CZĘŚĆ PIĄTA. Skutki ustalenia ojcostwa

1. Obowiązek alimentacyjny jako skutek ustalenia ojcostwa
1. Uwagi wprowadzające
2. Ogólne wiadomości o obowiązku alimentacyjnym
3. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci niezależnie od sposobu ustalenia ojcostwa
4. Obowiązek alimentacyjny na rzecz dziecka pochodzącego z nie rozwiedzionego małżeństwa
5. Obowiązek alimentacyjny ojca dziecka wobec matki nie będącej jego żoną
6. Ułamkowe (procentowe) ustalenie wysokości alimentów
7. Fundusz alimentacyjny
2. Inne skutki ustalenia ojcostwa
1. Władza rodzicielska
2. Nazwisko dziecka
3. Uprawnienie dziecka do dziedziczenia po ojcu   źródło opisu: http://www.bialykruk.com.pl/sklep/index.php?p18314…(?) źródło okładki: http://www.bialykruk.com.pl/sklep/index.php?p18314…»

Wydawnictwo:
Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych
data wydania:
1985 (data przybliżona)

ISBN:
83-202-0385-6

liczba stron:
171

słowa kluczowe:
prawo rodzinne , ojcostwo

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski