Biznes i finanse

Włodzimierz Wąsowski – Fałszowanie sprawozdań finansowych

Biorąc pod uwagę rodzaj poruszanej problematyki, praca ma charakter strategiczno-rozwojowy . Książkę oparto na obszernej literaturze krajowej i zagranicznej z zakresu bankowości, marketingu bankowego i zarządzania strategicznego Wykorzystano również wyniki wielu badań prowadzonych w sektorze usług finansowych, w tym wyniki badań własnych przeprowadzonych w bankach. Książka jest podzielona na cztery rozdziały. W pierwszym dokonano identyfikacji sektora bankowości detalicznej w Polsce oraz przeprowadzono analizę zewnętrznych uwarunkowań strategii marketingowych banków w obszarze bankowości detalicznej. Omówiono w nim m.in wpływ zmian ekonomicznych, polityczno-prawnych, społecznych, demograficznych oraz technologicznych zachodzących w otoczeniu banków na proces otwierania się rynku usług finansowych w Polsce i na rozwój bankowości detalicznej. W części poświęconej mikrootoczeniu banków dokonano oceny potrzeb depozytowych i kredytowych klientów indywidualnych oraz analizy konkurencji na krajowym rynku detalicznych usług bankowych. Rozważania zawarte w rozdziale drugim dotyczą wewnętrznych uwarunkowań strategii marketingowych banków w obszarze bankowości detalicznej Poddano w nim analizie zasoby finansowe, rzeczowe, ludzkie i niematerialne banków, próbując ustalić, czy kształtują się one w sposób sprzyjający rozwojowi bankowości detalicznej i orientacji marketingowej w bankach, i czy mogą być czynnikami hamującymi len rozwój. Rozdział trzeci poświęcono identyfikacji i charakterystyce źródeł przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej Szczególną uwagę zwrócono na te spośród nich, które mogą prowadzić do osiągnięcia trwałej przewagi nad konkurencją, tj na wizerunek i reputację banku oraz jakość usług bankowych Ponadto przedstawiono rolę ceny oraz dystrybucji i nowoczesnej technologii w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku detalicznych usług bankowych w Polsce. W ostatnim rozdziale zawarto rozważania dotyczące podstawowych decyzji o charakterze strategicznym odnoszących się do geograficznego zasięgu działania banków, zakresu różnicowania jego działalności oraz dywersyfikacji według grup klientów Dokonano w nim również oceny przydatności wybranych strategu marketingowych w bankowości detalicznej w Polsce. Książka powinna spotkać się z zainteresowaniem studentów i pracowników wyższych uczelni o profilu ekonomicznym, chcących poszerzyć i zaktualizować wiedzę dotyczącą zmian zachodzących na rynku usług finansowych i możliwych reakcji strategicznych banków na te zmiany Może być również pomocna dla pracowników banków w tym zarówno osób decydujących o kształcie strategii banku, specjalistów z zakresu marketingu bankowego, jak i pracowników biorących udział w realizacji strategii.   źródło opisu: Matras

Wydawnictwo:
Biblioteka Menadżera i Bankowca
ISBN:
8385776672

liczba stron:
72

kategoria:
biznes, finanse

język:
polski

Wpis wyświetlony 4592 razy od 04.01.2017. Użytkownicy najczęściej szukali pliku pdf i MOBI.

Dodaj komentarz