w

Zbigniew Nęcki – Komunikacja międzyludzka

Spis Treści

Wprowadzenie

Rozdział pierwszy
Teorie komunikowania interpersonalnego
1.0. Wprowadzenie
1.1. Kilka uwag o historii badań nad komunikowaniem
1.2. Przykład podejścia tradycyjnego
– komunikowanie w ujęciu George‘a Millera
1.3. Teoria systemowa w komunikowaniu
1.3.1. Ujęcie systemowo – pragmatyczne
1.4. Teoria konstruktywistów
1.4.1. Symboliczny interakcjonizm
I.5. Teoria samoświadomości – „skryptów”
1.6. Teoria reguł społecznych – Donald Crushman
1.7. Inne koncepcje związane z komunikowaniem
1.8. Podsumowanie

Rozdział drugi
Typologie aktów komunikacyjnych
2.0. Wprowadzenie
2.1. Ogólne funkcje języka
2.2. Podejście klasyczne: Austin i Searle
2.3. Systematyka pragmatyczna – kontynuacja myśli Austina
2.4. Komunikacja perswazyjna w bezpośrednich kontaktach
– Gerard Miller
2.5. Koncepcja aktów konwersacyjnych A. Thomasa
2.6. Model reakcji słownych – W.Stiles
2.7. Typologia zachowań komunikacyjnych w sytuacjach
konfliktowych – G. Pike i A. Sillars
2.8. Typologia ukrytych i obserwowalnych aktów komunikowania – R.Penman
Podsumowanie

Rozdział trzeci
Typologia pragmatyczno – kontekstowa – Awdiejew i Nęcki
3.0. Wprowadzenie
3.1. Rola kontekstu w interpretacji aktów komunikacyjnych
3.2. Cel komunikowania się – koordynacja działań
3.3 Koordynacja współdziałania krótkoterminowego i długoterminowego
3.4. Kryteria rozróżniania aktów pragmatycznych
3.5. Przykłady aktów pragmatycznych
3.6. Koordynacja długoterminowa: wymiana informacji i uzgadnianie ewaluacji
3.7. Trzy główne obiekty odniesienia: Ja – Ty – Reszta

Rozdział czwarty
Analiza konwersacji
4.0. Podstawy wiedzy o rozmowie
4.1. Ogólne zasady konwersacji
4.2. Lokalna organizacja konwersacji
4.3. Ogólna organizacja konwersacji
4.4. Nieporozumienia – komunikacja nieskuteczna
4.5. Podstawowe elementy komunikacji interpersonalnej
4.6. Trudności w komunikacji – ogólna systematyka źródeł
4.7. Zakończenie

Rozdział piąty
Komunikowanie niewerbałne
5.0. Wprowadzenie
5.1. Funkcje komunikacji niewerbalnej
5.1.1. Klasyfikacja Scherera i Wallbotta (1985)
5.1.2. Klasyfikacja Knappa (1978)
5.1.3. Klasyfikacja Ekmana i Friesena (1978)
5.1.4. Klasyfikacja Judy Burgoon
5.2. Modele zachowań niewerbalnych
5.3. Zachowania niewerbalne a dominacja
5.4. Ekspresja emocjonalna – wrodzona czy wyuczona?
5.5. Kontakt dotykowy
5.6. Spojrzenia i kontakt wzrokowy
5.7. Kilka uwag o metodologii badań nad zachowaniami niewerbalnymi

Rozdział szósty
Płeć a zachowanie komunikacyjne
6.0. Wprowadzenie
6.1. Stereotypy związane z płcią – seksizm
6.2. Proces socjalizacji a pozycja konwersacyjna
6.3. Pozycja konwersacyjna
6.4. Cechy aktów komunikacyjnych a płeć
6.5. Komunikowanie w małżeństwie
6.6. Komunikowanie a terapia rodzin i profilaktyka
6.7. Zakończenie

Literatura cytowana   źródło opisu: Wydawnictwo Antykwa 2000 źródło okładki: http://www.antykwa.com.pl/

Wydawnictwo:
Antykwa
data wydania:
2000 (data przybliżona)

ISBN:
8387493112

liczba stron:
254

słowa kluczowe:
Psychologia , komunikacja interpersonalna , konwersacja

kategoria:
nauki społeczne (psychologia, socjologia, itd.)

język:
polski